National Univerity Corporation Hamamatsu University School of Medicine

Department of Cell Biology and Anatomy

  • Thailand
  • Korea
  • English
  • Japanese
 
 

The Department of Molecular Anatomy[Access]

Overview

มีตำแหน่งว่าง

เรามีความยินดีต้อนรับนักศึกษาปริญญาเอก และมีตำแหน่งว่างงานสำหรับนักวิจัย
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเราได้ที่นี่
ไม่จำกัดอายุ
เปิดรับใบสมัครสำหรับนักศึกษาที่สนใจและนักวิจัยทุกท่าน
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จะได้รับการพิจารณาเมื่อผู้สมัครมีการตีพิมพ์วารสารมากกว่า 20 ฉบับ
ผู้ใดสนใจเข้าร่วมกลุ่มวิจัยของเราติดต่อเราได้ง่ายๆที่นี่

 

มกายวิภาคศาสตร์ระดับโมเลกุล

วัตถุประสงค์ของกลุ่มวิจัยของเราคือ เพื่อระบุถึงกระบวนการชราภาพและความผิดปกติที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการนี้เรากำลังพยายามที่จะเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการชราภาพในเชิงระดับกายวิภาคโมเลกุล โดยแบ่งเป็น 2 แนวทาง, แนวทางแรก คือ การใช้การสังเคราะห์ 
ภาพโดยแมสสเปกโทรเมทรี่โดยที่เราได้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่สำหรับการสังเคราะห์ภาพโดยแมสสเปกโทรเมทรี่ซึ่งช่วยให้สามารถ
ระบุ การกระจายตัวของชีวโมกุลในเนื้อเยื่อแบบความคมชัดสูง แนวทางที่สอง คือการศึกษาระดับเซลล์และโมเลกุลในการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบตัวเองหลังการแปลรหัสพันธุกรรมไปเป็นโปรตีนยกตัวอย่างเช่น เราให้ความสนใจไปที่การปรับเปลี่ยนรูปแบบ
หลังการแปลรหัสพันธุกรรมไปเป็นโปรตีนของทุบูลินโดยที่เราได้สร้างโมเดลในหนูขึ้นเพื่อที่จะศึกษาการทำงานของการปรับเปลี่ยน
รูปแบบในเอนไซม์ซึ่งเป็นผลต่อการทำให้เกิดความผิดปกตินี้
โครงการ ณ ปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้ 1. พัฒนาเทคโนโลยีใหม่สำหรับการสังเคราะห์ภาพโดยแมสสเปกโทรเมทรี่
2. ระบุกระบวนการในระดับโมเลกุลต่อความผิดปกติของร่างกายด้วยการสังเคราะห์ภาพโดยแมสสเปกโทรเมทรี่ 
3.ศึกษากายวิภาค- โมเลกุลของสัตว์ด้วยการใช้การสังเคราะห์ภาพโดยแมสสเปกโทรเมทรี่และ
4.กายวิภาคโมเลกุลจำลองแบบในหนูทดลอง โดยใช้ แนวทาง การศึกษาระดับเซลล์และชีวโมเลกุล

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ : http://www.hama-med.ac.jp/mt/setou/en/index.html


Hamamatsu University School of Medicine